Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie obchodná spoločnosť Aulea s.r.o. so sídlom Pšeničná 10, 821 06 Bratislava, Slovensko; IČO: 50 525484, DIČ: SK2120360418, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 114389 / B a touto spoločnosťou prevádzkovaný internetový obchod www.pruvodcevesmirem.cz. Adresa pre uplatnenie reklamácií a záručného servisu: pšeničná 10, 821 06 Bratislava, Slovensko.

Kupujúcim sa pre účely tohto vyhlásenia rozumie zákazník internetového obchodu www.objavte vesmír.sk. Takýto dokument je vždy prístupný i nezávisle na týchto obchodných podmienkach a odkaz   je viditeľne umiestnený na www.objavte vesmír.sk. Všetky ceny zobrazované na stránkach internetovej nákupnej galérie sú vrátane príslušnej sadzby DPH. Pokiaľ je použitý údaj o cene bez DPH, je táto skutočnosť zreteľne vyznačená tak, že je k údajmi o cene pripojený text „bez DPH“ alebo „Tax excluded“. Každý tovar je jednoznačne identifikovaný názvom, prípadne aj názvom prevedenia a cenou. Názov tovaru, názvy jednotlivých prevedení a popis tovaru sa nemusí zhodovať s oficiálnymi názvami a opisom výrobcu alebo importéra daného tovaru a majú len informatívny charakter. Jedinými záväznými informáciami sú texty, popisky a odporúčania, ktoré na svojich výrobkoch a ich obaloch, poprípade v sprievodnej dokumentácii, uvádzajú výrobcovia či importéri daného tovaru.

1. Objednávka tovaru, storno objednávky

2. Objednávka uskutočnená prostredníctvom objednávkového systému internetového

   obchodu wordpress je záväzná a má povahu návrhu na uzavretie zmluvy.

3. Objednanie tovaru, tj. Odoslanie návrhu zmluvy sa deje tak, že kupujúci potvrdí obsah

    nákupného košíka, tj. Prejaví vôľu uzavrieť zmluvu na kúpu tovaru v štruktúre a špecifikácii

    zhodné s nákupným košíkom, najmä potom takto odsúhlasí špecifikáciu tovaru, jeho cenu

    a počet kusov, ďalej potom formu úhrady a spôsob dopravy na miesto dodania. Takto  

    uskutočnená objednávka je prejavom jeho slobodnej vôle.

4. K uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza okamihom predania

    objednaného tovaru kupujúcemu.

5. Objednaním tovaru podľa bodu 2. týchto obchodných podmienok kupujúci prehlasuje, že

    sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a

   s  prehlásením o Ochrane osobných údajov a že s nimi bezvýhradne súhlasí v znení

   uverejnenom na wordpress, t.j. V znení platnom a účinnom k ​​okamihu odoslania záväznej

   objednávky. Akékoľvek zmeny a úpravy obchodných podmienok urobené predávajúcim po

   uzavretí kúpnej zmluvy sú voči tejto zmluve neúčinné.

6. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnenie požadovaných osobných údajov v

   registračnom formulári, tj. Hlavne takých údajov, ktoré sú nevyhnutné pre vyhotovenie

   daňového dokladu a odovzdanie tovaru v mieste dodania. V registračnom formulári je

   kupujúcemu ponúknutá možnosť zasielania informácií marketingové charakteru

   elektronickou poštou na adresu kupujúceho. Odmietnutím tejto možnosti, je kupujúci

   vyňatý z adresára pre automatické zasielanie vyššie špecifikovaných materiálov. Osobné

   údaje sú potom v prípade vyššie špecifikovaného odmietnutia uchovávané výhradne pre

   potreby identifikácie kupujúceho vo väzbe na správcu daní, ďalej potom pre prípadné

   reklamácie apod. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi sú kupujúcemu dostupná aj v

   Ochrana osobných údajov.

7. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári, pokiaľ

    nebolo preukázateľne dohodnuté inak. Miestom dodania môže byť po predchádzajúcej

     vzájomnej dohode i prevádzka predávajúceho.

8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom zaplatenia

    kúpnej ceny, a to už vlastným uhradením tovaru platbou vopred vo forme definované vo

    formách úhrady.

9. Vyplnením registračného formulára alebo objednávky (návrhu zmluvy), či vyplnením

     osobných údajov na akomkoľvek inom mieste v rámci internetového obchodu

     www.objavtevesmír.sk, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a

     archivovanie osobných údajov o kupujúcom, zmluvách a o jeho nákupoch. Kupujúci má

     právo na vymazanie alebo zmenu v štruktúre osobných údajov, a to kedykoľvek , keď o to

     požiada. Môže tak urobiť kedykoľvek písomne ​​- zaslaním emailovej správy na adresu

    sales@aulea.sk.

10. Storno objednávky zo strany kupujúceho – kupujúci má právo odstúpiť od objednávky

       kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu. Túto požiadavka môže

       zákazník vzniesť písomne ​​na emailovú adresu: sales@aulea.sk.

11. Ak dôjde k stornu objednávky kupujúcim (vzťahuje sa aj k odstúpeniu od kúpnej zmluvy

       uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku) alebo ak dôjde k zániku

       objednávky z iného dôvodu v čase, keď už kupujúci zaplatil kúpnu cenu tovaru alebo

       podnikol na to potrebné úkony, zaväzuje sa predávajúci odoslať príslušnú čiastku späť na

       účet alebo poštovou poukážkou (podľa dohody zmluvných strán) kupujúcemu do 30

       (tridsiatich) dní od odstúpenia od objednávky. Pre zachovanie tejto lehoty pre vrátenie

       už poskytnutých finančných prostriedkov postačí, ak urobí predávajúci v tejto lehote

       potrebné úkony (napr. Urobí príkaz k úhrade či vyzve kupujúceho k ich vyzdvihnutie)

       smerujúce k ich vráteniu.

12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej z

      zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku

      v  súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie atď.) Si hradí

      kupujúci sám.

13. Bez ohľadu na ustanovenia jednotlivých bodov článku B týchto obchodných podmienok,

      si predávajúci vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Ak

      tak predávajúci urobí a zároveň už došlo k preukázateľnej úhrade kúpnej ceny kupujúcim

      formou platby vopred, budú tieto prostriedky v súlade s dobrými mravmi bezodkladne

      prevedené späť na účet kupujúceho.

14. Dodacie podmienky

15. Obvyklou lehota na doručenie tovaru na miesto dodania, a to v štruktúre a počte

      špecifikovanom v platnej objednávke, je päť až pätnásť pracovných dní, pričom táto

      lehota začína plynúť v prípade v ktorom bola objednávka kupujúcim zadaná, úhrad

      platobnou kartou a začína lehota plynúť dňom preukázateľného pripísania na účet

      predávajúceho.

16. Vo výnimočných prípadoch, nezávislých na vôli predávajúceho, kedy ani s vynaložením

       všetkej odbornej starostlivosti predávajúceho nie je možné dodržať dodaciu lehotu

      špecifikovanú v bode 1. týchto Dodacích podmienok, si predávajúci vyhradzuje právo

      dodaciu lehotu predĺžiť. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje okamžite informovať

      kupujúceho o zmene termínu doručenia tovaru.

17. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto dodania tovaru

     uvedené v 
objednávke.

18. Dopravu na miesto dodania tovaru zaisťuje predávajúci spravidla s využitím služieb tretej  

      osoby, vždy však za podmienok, ktoré sú súčasťou objednávky a na základe voľby

      kupujúceho urobené v nákupnom košíku.

19. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť variantu dopravy, a to aj bez predchádzajúceho

      upozornenia kupujúceho. Táto zmena sa však nesmie prejaviť znížením kvality doručenia

      a zmenou jej ceny.

20. Súčasťou dodávky tovaru na miesto dodania nie je predvedenie, inštalácia, zostavenie

      alebo montáž zakúpeného tovaru.

21. Faktúra vystavená predávajúcim kupujúcemu na základe objednávky medzi predávajúcim

      a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list (záručný list) a je zasielaná

      poštou spolu s tovarom.

22. Reklamácie, zodpovednosť za vady, záručné podmienky

23. Kupujúcemu je odporúčané prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak má tovar

      vady v čase jeho odovzdania, je kupujúci oprávnený odmietnuť jeho prevzatie. Chyby

     odovzdaného tovaru, ktorý mal tovar v čase jeho odovzdania je kupujúci oprávnený reklamovať

     predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

24. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar dodaný prostredníctvom internetového

       obchodu www.objavte vesmír.sk, a to v dĺžke trvania 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od

      faktického prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa vyskytnú na dodanom tovare v priebehu

      záručnej doby vady, je kupujúci oprávnený tieto vady reklamovať. 


25. Reklamáciu vád tovaru urobí kupujúci najlepšie písomne ​​na adresu prevádzky

      predávajúceho.

26. Za neoprávnenú bude považovaná reklamácie v prípade, že k vade došlo používaním

      tovaru iným spôsobom, než je uvedené v návode k nemu, bežným opotrebovaním alebo

      poškodením, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, neodborným zásahom

     kupujúceho či tretej osoby alebo v dôsledku živelných pohrôm. 


27. V prípade oprávnenej reklamácie nemá zákazník právo na náhradu poštovného na

      vybavenie reklamácie (v prípade vybavovaní reklamácií do zahraničia, náhradu

      poštovného spoločnosť nevypláca). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ

      nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie. 


28. Ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti kupujúceho a

      predávajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru príslušnými ustanoveniami Občianskeho

      zákonníka Slovenskej republiky, v platnom znení.

29. Práva z chybného plnenia a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

30. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými

       všeobecne záväznými predpismi občianskeho zákonníka Slovenskej republiky, v platnom

       znení.

31. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci

      zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal :.

• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýbajú dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy k tovaru vykonávanej.

• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

• tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy

• je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

1. Ustanovenia uvedené v čl. 2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného

     za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru

     spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere

     používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to

     vyplýva to z povahy tovaru.

2. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v

    ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne

    aj v sídle alebo mieste podnikania. 


3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. 


4. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej

    adresy sales@aulea.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na

    elektronickú adresu kupujúceho. 


5. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná slovenská  

    obchodná inšpekcia. 


6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom

     internetového obchodu www.objavtevesmír.sk aj bez udania dôvodu, najneskôr však

    do 14 (štrnásť) dní odo dňa faktického prevzatia dodávaného tovaru. Odstúpenie od

    zmluvy je právom kupujúceho, ktoré upravuje Občiansky zákonník Slovenskej republiky.

   Toto právo však nesmie byť zneužívané a využívané napríklad v úmysle bezplatného

   zapožičania tovaru, či dočasného používania tovaru.

1. Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku okrem

   iných zákonných dôvodov predovšetkým v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy bola

   dodávka tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli

   predávajúceho, ďalej v prípade tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo

   zastaraniu a rovnako tak v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy bola dodávka audio a

   video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, ani v

   prípade dodávky novín, periodík a časopisov. Právo odstúpiť nemá kupujúci ani v prípade,

  ak bol tovar upravený podľa jeho priania alebo pre jeho osobu.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku obchodných podmienok sa

   kúpna zmluva od začiatku ruší, kupujúci vráti už dodaný tovar späť predávajúcemu,

   najlepšie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak už nie je možné vrátiť všetky odovzdaná

   plnenia, má predávajúci nárok na peňažnú úhradu, ako protihodnotu, toho, čo už nemôže

   kupujúci vrátiť. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie

  tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju

  povahu poštou. 


3. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi

   predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k

   odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto

   darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý

   darček.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od

   kupujúceho do šesťdesiatich (60) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim (mimo

   sumu dodatočných nákladov na dopravné, ktorú si kupujúci zvolil ako spôsob dodania

   tovaru a ktorá je odlišná od najnižšieho ponúkaného dopravného predávajúcim), a to

   rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež

   oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným

   spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak

   odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné

   prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar

   podnikateľovi odoslal.

5. Odstúpenie od zmluvy vykoná kupujúci najlepšie písomne ​​na adresu prevádzky

   podávajúceho, kde uvedie informácie: Faktúra / objednávka, Vrátený tovar, Meno a

   priezvisko, Adresa, Telefón, E-mail, Kúpna čiastku vrátiť na č. účtu, Poznámka. Vôľu

   odstúpenie od kúpnej zmluvy je nutné odoslať počas štrnásťdňovej lehoty na adresu

   predávajúceho.

6. Ak je vrátený tovar poškodený, môže predávajúci uplatniť náhradu škody na kupujúcim a

   započítať si svoj nárok na vrátenú čiastku. Predávajúci, v tomto prípade, preukáže

   vzniknutú škodu kupujúcemu a kupujúcemu vráti zníženú kúpnu sumu o svoj nárok.

7. Kupujúci má ďalej právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, keď

    mu bol odovzdaný alebo doručený iný tovar ako si objednal. V prípade, že vec pri

    prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou

    zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu

    vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho

    buď výmenou veci, alebo jej opravou a ak  nie je takýto postup možný, môže kupujúci

    požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci

    pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou

    sám spôsobil.

Adresa pre odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Aulea, s.r.o. Pšeničná 10, 821 06 Bratislava, Slovensko

1. Zľavy a možnosti ich uplatnenia

2. Ak nie je uvedené inak, tak sa stimulačné zľavy viažuce sa ku kupónu na zľavu nesčítajú s

    inými zľavami, tj. Nedajú sa uplatniť zároveň.

3. Ochrana osobných údajov

4. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku. 13 Nariadenie Európskeho

    parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a

   voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o

  ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním

  osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto

  zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci

  prostredníctvom nasledujúceho:

Spoločnosť Aulea s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ  ÚDAJE SPRÁVCU

• Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Aulea s.r.o. so sídlom Pšeničná

   10, 821 06 Bratislava, Slovensko IČO: 50 525 484 zapísaná v obchodnom registri vedenom v

   Okresnom sude Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 114389 / B (ďalej len „správca“).

• Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie aule s.r.o. so sídlom

   Pšeničná 10, 821 06 Bratislava, Slovensko, adresa elektronickej pošty sales@aulea.sk.

• Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie

  je nevyhnutné pre:

• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom

   pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho

   parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o

   voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o

   ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);

• splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle záväznými právnymi

   predpismi Slovenskej republiky.

Účely spracovania osobných údajov

• Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom,

   vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení

   správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych

   povinností správcom.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

• Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo

    zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne

   záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými

   právnymi predpismi.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

• Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby

   podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby

   zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane

   prevádzky softvér a ukladanie dát.

• Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností

   vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné

   úrady v prípadoch, keď tak správcovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

• Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ)

  alebo medzinárodnej organizácii.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

• Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim

   osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne

   obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a

  ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

• Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je

   porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

• Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je

   nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných

   údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

1. Platobná metóda GoPay

2. Platba „GoPay“ je poskytovaná spoločnosťou GoPay r.o., IČO: 26046768, zapísanou v OR

    vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C / 11030, so sídlom Planá 67,

    370 01 Planá, Česká republika (ďalej len „GoPay“) na základe postúpenia pohľadávky na

    úhradu celkovej kúpnej ceny s predĺženou splatnosťou na spoločnosť GoPay, a to za

    podmienok uvedených v „Všeobecných obchodných podmienkach pre zákazníkov služby

   „Gopa“.

3. Kupujúci voľbou služby GoPay prehlasuje, že je svojprávny a starší ako 18 rokov a zároveň

    si je vedomý toho, že služba platba „GoPay“ je určená iba osobám spĺňajúcim uvedené

    požiadavky.

4. V prípade, že Kupujúci využije službu „GoPay“ sprostredkovanú Predávajúcim a

    poskytovanú zo strany spoločnosti GoPay, je Kupujúci povinný uhradiť platbu (tj. Celkovú

    kúpnu cenu a náklady na dopravu tovaru) pred odoslanie tovaru či služby.

5. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde vyplnením objednávky zo strany Kupujúceho a úhradou

    objednaného tovaru či služby Kupujúcim využitím služby „GoPay“. Kupujúci berie na

     vedomie, že v prípade využitia služby „GoPay“ je táto objednávka záväzná a neslúži ako

     rezervácie tovaru či služieb. 


6. Záverečné ustanovenia

7. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia na stránkach

     internetového obchodu www.objavte vesmír.sk.

8. Znenie týchto obchodných podmienok môže byť priebežne upravované, pričom platí, že

    platné znenie je to, ktoré kupujúci odsúhlasil uskutočnením záväznej objednávky podľa čl.

    B týchto obchodných podmienok.

9. Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, riadi sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim

     a kupujúcim príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.

10. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy.

11. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej

      adresy sales@aulea.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na

      elektronickú adresu kupujúceho.

12. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná slovenský

      obchodná inšpekcia.

13. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia.

14. Na našich stránkach môžeme využívať nasledujúce reklamné systémy a analytické

      nástroje: Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Firebase.

Tieto obchodné podmienky boli publikované 24.septembra 2021 o 00:00 hod, od tohto okamihu sú platné a účinné.